Главно меню
Your Cart

Този сайт използва бисквитки.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА онлайн магазин  MattHome.bg
 І.ПРЕДМЕТ
 
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между MattHome.bg „ДОСТАВЧИК“, и клиентите, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“, на онлайн магазина MattHome.bg .
 
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:
1. Наименование на Доставчика: ''Севън ГРУП 2019'' ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул.''Борба'' 5 ет.8 ап.:40
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Пловдив ул.''Борба'' 5 ет.8 ап.:40
4. Данни за кореспонденция : e-mail : contact@matthome.bg
5. 5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
Телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
  
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН MattHome.bg 
Чл. 3. ‘’MattHome’’ е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://matthome.bg  на който се извършва търговия с матраци, спални, легла, подматрачни рамки и аксесоари (наричани за краткост „Стоките“), чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в електронния магазин стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация или да използват процедурата „Поръчай като гост“;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на сайта на ’MattHome’;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез електронния магазин ’MattHome’.посредством налични на сайта способи за извършване на плащане;
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в електронния магазин ’MattHome’.;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ’MattHome’, достъпна в Интернет на : http://matthome.bg
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на електронния магазин в Интернет.
Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките на адрес http://matthome.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
(2) За да бъде сключен договорът, Ползвателят прави поръчка след като избере от каталога на сайта конкретна стока и нейната бройка.
(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика.
(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на електронния магазин.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в електронния магазин се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 
 
IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ’MattHome’
Чл. 7. (1) За да използва електронния магазин ’MattHome’ и за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като по този начин създаде свой акаунт в платформата или да премине през процедурата за „Поръчай като гост“ от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Поръчай като гост“.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
(6) За извършване на поръчка в сайта Ползвателят може да използва „Поръчай като гост“, при която не се изисква регистрация и създаване на профил в електронния магазин.
 
 V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в електронния магазин ’MattHome’за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките  на Доставчика по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта ’MattHome’
(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка, с посочване бройка за закупуване;
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Потвърждение на поръчката.
 
 VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът организира поотделно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.
(4) В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, прилага се раздел VII на тези общи условия.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоките, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят заплаща цената за отделните договори за покупко-продажба поотделно за всяка поръчана стока при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер.
  
VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ’MattHome’може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани на сайта ’MattHome’са определени в профила на всяка стока.
(2) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в сайта ’MattHome’
(4) Информацията, предоставяна на Ползвателиите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в сайта ’MattHome’преди сключването на договора за покупко-продажба.
(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез сайта ’MattHome’или електронна поща.
(6) Намаления, промоции и подаръци се предоставят от Доставчика на Потребителите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от Доставчика чрез електронния магазин условия за съответните стоки.
Чл. 15. (1) Потребителят извършва заплащането на поръчаните стоки с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер или по друг избран чрез сайта начин .
(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
(3) Доставчикът си запазва правото да изисква от Ползвателя предплащане по банков път в размер на 20 % от стойността на поръчаната стока при направена поръчка на стойност над 400 (четиристотин) лева.
Чл. 16. (1) Разходите за доставка на стоките се заплащат изцяло от Потребителя,  като цената за доставка за територията на Република България е посочена на сайта при извършване на поръчката.
(2) В случаите, когато закупената стока е на стойност над определена на сайта стойност, разходите за транспорт и куриер за територията на Република България може да са за сметка на Доставчика.
Чл. 17. Доставката на стоките се извършва до посочен от Потребителя адрес или до офис на куриерската/куриерските служби, посочени в Онлайн магазина.
1. Чл. 18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта ’MattHome’на адрес http://matthome.bg
8. и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на  http://matthome.bg
и в Приложение № 2 към тези общи условия.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за закупени бански и бельо;
2. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;
6. за стоки, които след получаването им от Потребителя са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други клиенти в електронния магазин поради нарушаване на търговския им вид;
7. зa дocтaвĸa нa вecтници, пepиoдични издaния или cпиcaния c изĸлючeниe нa дoгoвopи зa aбoнaмeнт зa дocтaвĸaтa нa тaĸивa издaния.
(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес град Пловдив ул.''Борба'' 5 ап.:40 или в сайта http://matthome.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Освен право на отказ, Потребителят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.
Чл. 19. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той следва да върне стоката на Доставчика в търговски вид не по-късно от 14 календарни дни от получаване на пратката на адрес - гр. Пловдив офис на Еконт – ‚Търговска Зона‘ на бул.‘Брезовско шосе, 4 получател ‚Севън ГРУП 2019‘ ЕООД
(2) Всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Доставчика, са изцяло за сметка на Потребителя.
(3) В случаите, когато е установено съществено разминаване между поръчаната и доставената стока, Потребителят следва в рамките на 24 часа да се свърже с Доставчика и при необходимост да предостави снимков материал, от който да е видно констатираното разминаване с оглед иницииране на процедура по изземване и връщане на поръчаната стока на Доставчика. В този случай разходите за връщането на стоката са за сметка на Доставчика. Това не ограничава правото на потребителите по ал. 1.
(4) Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество, търговски вид и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 20. (1) При направен отказ от договора от Потребителя, Доставчикът му възстановява заплатената сума до 14 дни след получаване на върнатите стоки, по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка и при върната и получена от Доставчика стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства.
(2) В случай на липса на възражение от страна на Потребителя при приемане на стоката от куриер, се счита, че Потребителят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка.
(3) Възстановяването на заплатената сума при отказ от договора при изпълнение на условията по ал. 1, се извършва единствено по банков път по посочена от Потребителя банкова сметка.
Чл. 21. (1) Направените на сайта ’MattHome’ поръчки се обработват от Доставчика в срок от 1 до 3 работни дни от деня, в който е направена поръчката.
 (3) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта’MattHome’
 (4) В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е от 6 до 14 работни дни, считано от датата на обработка на поръчката.
(5) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя чрез телефонно обаждане и/или на съответния e-mail адрес, посочен от Потребителя, и да възстанови платените от него суми.
   
VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоките на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.
Чл. 23. (1) В случай на липса на възражение от страна на Потребителя при приемане на стоката от куриер, се счита,че Потребителят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка, освен за скрити недостатъци.
(2) В случай че след получаване и заплащане на стоката потребителят установи несъответствие или недостатък, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката, Потребителят има право да предяви рекламация в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. В този случай Потребителят може да иска:
1. привеждане на стоката в съответствие с договора;
2. замяна на стоката;
3. отбив от цената;
4. възстановяване на заплатената сума;
Чл. 24. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.
  
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 25. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и General Data Protection Regulation.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.
(5) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин.
Чл. 26. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) Доставчикът прилага политика за защита на личните данни и изпълнява изискванията на GDPR.
   
X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 27. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 28. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://matthome.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.
  
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 29. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 30. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
  
XII. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 31. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 32. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на електронния магазин ’MattHome’ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което електронният магазин не е бил достъпен поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в електронния магазин ’MattHome’
Чл. 34. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.
Чл. 35. (1) Доставчикът полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ’MattHome’ уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
 (2) Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от ’MattHome' по всяко време и могат да съдържат грешки. 
Чл. 36 (1) Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.
 
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 37. (1) Ползвателят и Доставчикът в електронния магазин ’MattHome’се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 40. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.
Чл. 41. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели 2019г.
 
-ДОСТАВКА
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до офис на куриер или дома Ви е в рамките на 7 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени от нашите служители.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин www.matthome.bg си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на MattHme.Доставката на продуктите, поръчани от нас е безплатна в рамките на Република България, с изключение на случаите, в които Потребителите са уведомени от сътрудник на MattHome за настъпила промяна в това условие или при описани специални условия на продуктовата страница. Доставката се извършва до адрес на клиента, като MattHome и партньорската куриерска фирма не поемат ангажимента до транспортирането на продукта до личната входна врата (при многофамилни сгради) или по внасянето на продукта в дома на клиента.www.matthome.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка.

MattHome не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от www.matthome.bg обстоятелства.При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник на MattHome на телефон: 0883773737

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник на MattHome на телефон: 0883773737.

Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.В случаите, когато от www.matthome.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,MattHome не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,www.matthome.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на MattHome на телефон 0883773737  www.matthome.bgси запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.